Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17
Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy


Okres realizacji:  2018.09.01 - 2023.10.31

 

Całkowita wartość projektu:  39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie:
38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH:38 001 895,98 PLN
Wkład własny:1 185 610,00 PLN