Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17
Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy


Okres realizacji:  2018.09.01 - 2022.08.31


Opis projektu:


Cele projektu i zaplanowane działania służą realizacji celów POWER i wpisują się w realizację celów szczegółowych działania 3.5.

W ramach projektu powstaną nowe kierunki i specjalizacje studiów, w tym w języku angielskim. Do prowadzenia części zajęć zostaną zaproszeni wykładowcy zagraniczni. Realizowane programy kształcenia zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych.

Studenci zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i społeczne, wspólnych zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych

Zapoznaniu się z rynkiem pracy będą służyły również zaplanowane staże zawodowe.

Częścią ZPR AGH są działania skierowane do kadry dydaktycznej, w wyniku których pracownicy dydaktyczno-naukowi podniosą kompetencje dydaktyczne poprzez dedykowane szkolenia oraz staże dydaktyczne, językowe, informatyczne wpływające na poprawę jakości oferowanego kształcenia.

Zaplanowano również szkolenia dla pracowników pełniących funkcje administracyjne podnoszące kompetencje z obszaru zarządzania, finansów, prawa, zamówień publicznych oraz szkolenia językowe.

ZPR AGH przewiduje unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni, tak by jej funkcjonalność była dostosowana do efektywnego zarządzania uczelnią kształcącą na studiach wszystkich typów ok. 40 000 studentów rocznie.


Zadania:


  1.   Dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych - wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia.
  2.   Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.
  3.   Programy stażowe.
  4.   Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.
  5.   Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej
  6.   Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej.
  7.   Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.


Grupa docelowa:


Projekt ZPR AGH jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania beneficjentów ostatecznych projektu: studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej AGH, a tym samym pośrednio szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.

W okresie realizacji obejmie wsparciem 5100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 118 doktorantów, 372 pracowników dydaktycznych oraz 840 pracowników administracyjnych.